NorEngTrans’ oversettere påtar seg oversettelser fra norsk til engelsk av alle typer forretningsdokumenter, både merkantile – som brosjyrer, forretningsbrev, kontrakter og avtaler, økonomiske, kvartals- og årsrapporter, finansanalyser, økonomiske rapporter, anbudsdokumenter, generalforsamlinger – og tekniske, som instruksjonsmanualer, bruksanvisninger, datablad, for maskiner, pumper, bygg og anlegg, off-shore virksomhet, olje og gass, shipping, transport, husholdningsartikler, sportsutstyr, etc.

Vi oversetter temaer om miljø og sikkerhet (HMS), for shipping, verft, mange typer fabrikker, etc.

Også militære oversetteroppdrag, som kontrakter, oversettelse av feltprestens budskap om moral og etikk, eiendomstransaksjoner, tjenestebevis og attester til engelsk, etc.

Under fanen ”Hvilke språk” finner også andre språk enn engelsk og norskoversettelser.

Velkommen til NorEngTrans.no – send mail til: arvid.henriksen@norengtrans.com